Wzór umowy zlecenie

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, funkcjonowanie której regulują postanowienia kodeksu cywilnego. Jest często stosowana przez pracodawców w celu zatrudniania pracowników, ponieważ nie odnoszą się do niej przepisy kodeksu pracy. Jej przedmiotem jest wykonanie określonej czynności prawnej – za odpłatnością bądź nieodpłatnie.

Cechy umowy zlecenie

Umowa zlecenia jest określana mianem umowy starannego działania, co wynika z tego, iż zadaniem zleceniobiorcy jest wykonanie oznaczonych w niej czynności przy zachowaniu należytej staranności. Wynagrodzenie przysługuje za staranne działanie, a nie za ostateczny jego rezultat. Zaznaczyć przy tym wypada, że zlecenie może być wykonywane nieodpłatnie, aczkolwiek fakt ten musi zostać wyszczególniony w umowie. Podobnie jest z kwestią powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej – generalnie przyjmuje się, iż zleceniobiorca sam realizuje zadanie, lecz są sytuacje, gdy umowa zezwala na obarczenie tymi czynnościami zastępcy, który ponosi wówczas taką sama odpowiedzialność, co zleceniobiorca.

Prawo do wypowiedzenia umowy posiadają obie strony – każda z nich może to uczynić w dowolnym momencie, gdyż co do zasady okres wypowiedzenia tutaj nie obowiązuje, o ile nie został zawarty w umowie. Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, o ile posiadają zdolności do czynności prawnych.

Jakie informacje powinna zawierać umowa zlecenia?

Jeżeli chodzi o wzór umowy zlecenia, to nie ma odgórnie obowiązującego formularza. Niemniej pewne elementy powinny się w niej znaleźć, by pod względem formalnym nie wzbudzała zastrzeżeń. Mowa tu o następujących informacjach:

– dacie zawarcia umowy,

– danych stron umowy,

– przedmiocie umowy: czyli czynności, które swoim zakresem obejmuje umowa plus do tego wytyczne odnośnie ich realizacji,

– wysokości wynagrodzenia: trzeba podać jego kwotę i sposób jego wypłaty, gotówką lub przelewem, bądź informację o nieodpłatności zlecenia, jeśli zleceniobiorca za jego realizację nie pobiera wynagrodzenia,

– dacie rozpoczęcia i zakończenia umowy.

Na umowie muszą też figurować podpisy obu stron. Dokument sporządza się w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach dla każdej z nich.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy zlecenia:

PDF: Wzór umowa zlecenie