Wzór umowy o pracę

Umowa o pracę jest jednym ze stosowanych obecnie sposobów nawiązywania stosunku pracy. Jest czynnością prawną, istotą której jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez obie jej strony – pracownika i pracodawcę. Zasady jej funkcjonowania określa kodeks pracy.

Najważniejsze cechy umowy o pracę

Umowa o pracę – podobnie jak każda inna umowa – posiada szereg charakterystycznych cech. W kontekście tym wspomina się najczęściej o takich aspektach jak m. in. staranne działanie, odpłatność, zobowiązanie, równość stron, ciągłość, podporządkowanie oraz swoboda wyboru pracy. Podpisując umowę, pracownik zobowiązuje się do tego, iż osobiście będzie świadczył pracę w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę, na jego rzecz i pod jego kierownictwem. Pracodawca natomiast jest zobligowany po pierwsze – do zapewnienia pracownikowi odpowiednich warunków, w których jest wykonywana praca, po drugie – do wypłaty wynagrodzenia. W obliczu prawa obie strony są równe – żadna z nich nie może dokonać w umowie zmian niekorzystnych dla drugiej strony.

Forma umowy o pracę

Jeżeli zaś chodzi o formę umowy, to co do zasady wymagane jest zawarcie jej w formie pisemnej. Dopuszczalna jest sytuacja, gdy umowa zostanie zawarta najpierw w formie ustnej, a następnie w pisemnej – brak pisemnego potwierdzenia jest traktowane jako wykroczenie przeciw prawom pracownika.

Informacje niezbędne w umowie o pracę

Co się natomiast tyczy konstrukcji umowy, to należy w tym względzie przestrzegać wymogów nakreślonych w kodeksie pracy. W dokumencie muszą obowiązkowo znaleźć się następujące informacje:

– data zawarcia umowy,

– rodzaj umowy: sprecyzowanie czy jest to umowa bezterminowa – czyli na czas nieokreślony, czy terminowa – a więc na czas określony bądź na okres próbny,

– dane stron umowy: po stronie pracownika podaje się jego imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania; po stronie pracodawcy podaje się nazwę i adres firmy, NIP, wpis do KRS/CEIDG oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę,

– rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania,

– wymiar czasu pracy,

– wynagrodzenie: wysokość i zasady jego wypłacania,

– w przypadku, gdy pracodawca nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy, w umowie muszą się znaleźć informacje dotyczące m. in. pory nocnej, sposobie potwierdzania obecności przez pracowników i usprawiedliwiania nieobecności.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy o pracę:

PDF: Umowa o prace.

Plik można dowolnie rozpowszechniać, zakładając nieedytowanie jego zawartości.