Wzór umowy o dzieło

Umowa o dzieło to umowa cywilnoprawna bardzo często spotykana w obrocie gospodarczym. Duże zainteresowanie nią ze strony pracodawców wynika z tego, że odnoszą się do niej regulacje kodeksu cywilnego, a nie kodeksu pracy. Zawarcie umowy oznacza dla wykonawcy wykonanie określonego dzieła, a dla zamawiającego wypłatę wynagrodzenia.

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu

Umowa o dzieło jest umową rezultatu, a zatem liczy się tutaj ostateczny wynik. To, jaki konkretnie rezultat ma zostać osiągnięty, jest określane w dokumencie. Wynagrodzenie należy się zatem za rezultat, a nie za działanie – jak ma to miejsce w przypadku umowy zlecenia. Dzieło może mieć charakter materialny bądź niematerialny, aczkolwiek zamawiający powinien jasno sprecyzować, czego oczekuje od wykonawcy. Jeżeli chce korzystać z dzieła bez ograniczeń, w umowie musi się znaleźć zapis o przeniesieniu praw autorskich.

Cechy umowy o dzieło

Co do zasady całkowitą odpowiedzialność za wykonanie dzieła ponosi wykonawca, jednakże jeśli zostało to uczynione wadliwie bądź niezgodnie z postanowieniami umowy, zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia poprawy bądź dalszego wykonywania dzieła komuś innemu na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Skorzystanie z tego uprawnienia w rachubę wchodzi po spełnieniu ważnego warunku, a mianowicie po uprzednim wezwaniu wykonawcy do zmiany sposobu wykonania dzieła i wyznaczenia mu na to terminu. W sytuacji, gdy wady dzieła są znaczące i nie da się ich usunąć w terminie, zamawiający może odstąpić od umowy. W przypadku wad nieistotnych może zaś domagać się obniżenia wynagrodzenia.

O ile zamawiający może odstąpić od umowy de facto w dowolnej chwili, o tyle wykonawca może to uczynić wtedy, gdy brak jest współdziałania zamawiającego niezbędnego do wykonania dzieła. Stronami umowy o dzieło mogą być osoby fizyczne lub prawne, o ile posiadają zdolności do czynności prawnych.

Jakie informacje powinna zawierać umowa o dzieło?

Nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór umowy o dzieło, aczkolwiek w dokumencie tym powinny się znaleźć następujące elementy:

– data zawarcia umowy,

– oznaczenie stron umowy,

– wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty: jeśli w umowie nie zamieszczono terminu płatności, wynagrodzenie należy wypłacić wykonawcy w chwili oddania przez niego wykonanego dzieła.

– termin wykonania dzieła,

– moment przejścia praw autorskich: może być nim np. dzień otrzymania wynagrodzenia, przyjęcia dzieła przez zamawiającego, powstania dzieła etc.,

– inne postanowienia,

– podpisy stron umowy.

Poniżej zamieszczony jest przykładowy wzór umowy o dzieło:

PDF: Wzór umowy o dzielo