Składki ZUS od umowy zlecenie

12 maja 2016

1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące funkcjonowania umów zlecenie. Najważniejszym aspektem, jaki pojawia się przy tej sposobności, jest zmiana sposobu naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od kilku umów zlecenie.

Czemu ma służyć nowelizacja przepisów?

Przed nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych zleceniobiorca, który zawarł ze zleceniodawcą więcej niż jedną umowę zlecenie, miał odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne przez zleceniodawcę tylko od jednej umowy – zwykle od tej opiewającej na niższą kwotę. Modyfikacje wprowadzono po to, by:

  • zwiększyć dochody do budżetu państwa z tytułu składek,
  • walczyć z tzw. szarą strefą,
  • ograniczyć praktyki polegające na unikaniu płacenia składek poprzez zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi.

Co uległo zmianie?

W chwili obecnej umowy zlecenie, jakie ma podpisane zleceniobiorca, są sumowane. Jako podstawę wymiaru do naliczania składek ZUS przyjmuje się kwotę odpowiadającą równowartości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto. Co to w praktyce oznacza dla osób pracujących na umowę zlecenie? Otóż jeśli spełniają oni warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, zaś ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, to podlegają oni obowiązkowym ubezpieczeniom jako zleceniobiorcy oraz z innych tytułów. Mówiąc prościej – jeśli z tytułu umów zleceń zleceniobiorca zarobi w ciągu miesiąca mniej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, wówczas obowiązkowe składki odprowadzane są od każdej z tych umów. Powyższa zasada nie znajduje zastosowania, gdy łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, renciści i emeryci a umowy zlecenie

Przy tej sposobności pojawia się ważne uwagi dotyczące:

  • Zleceniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Muszą oni uiszczać obowiązkowe składki z firmy, gdy podstawa wymiaru składek z umowy zlecenie bądź z umowy agencyjnej będzie niższa od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązującej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jest to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok.
  • Emerytów i rencistów zawierających umowy zlecenie. W tym przypadku zasady sumowania podstaw wymiaru są generalnie takie same, jak przy zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia – z wyjątkiem sytuacji, gdy emeryt lub rencista równocześnie z umową zlecenie wykonuje umowę o pracę. Wtedy w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę.

Istotne aspekty

Należy ponadto pamiętać m. in. o następujących kwestiach:

  • ustalanie łącznej podstawy wymiaru składek powinno być dokonywane oddzielnie dla każdego miesiąca,
  • przy ustalaniu łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie bierze się pod uwagę podstawy wymiaru składek wykazanej za miesiąc po ustaniu danego tytułu ubezpieczenia – czyli za miesiąc, kiedy ubezpieczony nie podlegał już wspomnianym ubezpieczeniom ani jeden dzień,
  • podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia rentowe i emerytalne za dany miesiąc ustalać należy na zasadach ogólnych,
  • ustalenie łącznej podstawy wymiaru składek dla celu rozstrzygnięcia zbiegu tytułów jest dokonywane według kolejności powstawania tychże tytułów,
  • ubezpieczonemu przysługuje prawo do dobrowolnego zgłoszenia się do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami tytułów, które takiego obowiązku nie rodzą.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *