Umowa zlecenia dla pracownika na umowie o pracę

24 maja 2016

Sytuacje, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia pozostaje jednocześnie w stosunku pracy, nie należą do rzadkości. Pojawia się przy tej sposobności wiele pytań dotyczących w głównej mierze kwestii związanych z odprowadzaniem składek ZUS.

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem

Na początek kilka słów na temat umowy zlecenia, której stronami są pracodawca oraz zatrudniony u niego na etacie pracownik. W takich okolicznościach trzeba brać poprawkę na to, że obowiązujące przepisy systemowe nieco szerzej definiują określenie „pracownik” aniżeli ma to miejsce w kodeksie pracy. Zgodnie z nimi pracownikiem jest osoba, która nie tylko wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, ale również na podstawie:

  • umowy agencyjnej,
  • umowy zlecenia bądź innej umowy odznaczającej się takim charakterze,
  • umowy o dzieło, o ile taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeśli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Oznacza to w praktyce dokładnie tyle, iż jeżeli ktoś zawiera umowę zlecenia z własnym pracodawcą lub wykonuje prace zlecone na rzecz własnego pracodawcy, to w kwestii ubezpieczeń jest traktowany na takich samych zasadach, jakie znajdują zastosowanie względem etatowych pracowników. A zatem składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne z tytułu umowy zlecenia są w tym przypadku obowiązkowe.

Umowa zlecenia z pracownikiem zatrudnionym u innego pracodawcy

Umowa zlecenia zawierana przez pracodawcę z osobą nie będącą jego pracownikiem, a zatrudnioną na etacie u innego płatnika, nie powoduje obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie rentowe i emerytalne – lecz tylko pod warunkiem, że wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie, które w 2016 r. kształtuje się na poziomie 1850 zł brutto. Nie osiągnięcie tego pułapu skutkuje obowiązkiem uiszczania powyższych składek z tytułu umowy zlecenia – obowiązkowe są również składki na ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe, zaś ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ale uwaga – jeśli ktoś jest zatrudniony na etacie, ale przebywa na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym, wówczas umowa zlecenia stanowi obligatoryjny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Gdy umowa zlecenia zawarta zostaje z etatowym pracownikiem osiągającym z tytułu umowy o pracę co najmniej minimalne wynagrodzenie, to z tytułu umowy zlecenia nie ma możliwości objęcia takiej osoby ubezpieczeniem chorobowym.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *